Hrací systém

 

szmk-logo-male

HRACÍ SYSTÉM SLOVENSKEJ EXTRALIGY

VO VOLENOM MARIÁŠI (HS SEM)

( platný od 1.1.2023 )

 

       A. Systém súťaže

 1. Celoročnú súťaž “SLOVENSKÁ EXTRALIGA V MARIÁŠI”, ďalej len SEM, tvorí 12 turnajov organizovaných mariášovými klubmi, ktorí sa v predchádzajúcom ročníku umiestnili na 1. – 12. mieste v tabuľke “MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA MARIÁŠOVÝCH KLUBOV” (ďalej len MS MK) a splnili „Povinnosti organizátora turnaja“ a tiež Predstavenstvo SZMK nevyhodnotilo takýto turnaj za „nevyhovujúci“. Za „nevyhovujúci“ bude ohodnotený každý turnaj, kde usporiadací klub turnaja alebo jeho usporiadatelia budú naliehať na funkcionárov SZMK ( rozhodca, delegát, Predstavenstvo SZMK) na zmenu ich rozhodnutí.
  Kritérium  splnenia „Povinností organizátora“ v predchádzajúcom ročníku sa nepoužije na usporiadateľov, ktorí v predchádzajúcom ročníku turnaj neusporiadali. V týchto prípadoch sa bude postupovať podľa bodu 1. „Povinnosti organizátora“.
 2. Súťaže SEM sa zúčastňujú len registrovaní hráči na základe súpisky, hostia a hráči s udelenou licenciou. Súpisku hráčov je MK povinný do 10. januára každého kalendárneho roku predložiť na schválenie predstavenstvu SZMK. Súpisku môže MK priebežne počas roka dopĺňať. Do rozhodnutia predstavenstva platí predložená, resp. doplnená súpiskato však neplatí, ak MK na súpisku navrhne, alebo doplní hráča, ktorý v minulosti už bol registrovaným hráčom  ktoréhokoľvek MK, resp. bol hráčom s udelenou licenciou. Takýto hráč sa môže súťaže SEM zúčastniť až po schválení Predstavenstvom SZMK.  Proti rozhodnutiu predstavenstva vo veci registrácie hráčov na súpiske MK sa môže MK odvolať na Radu MK. Odvolanie nemá odkladný účinok. Licenciu individuálnym hráčom môže vydať Predstavenstvo SZMK na základe žiadosti hráča po zaplatení poplatku 30 €. Hráč s licenciou nemôže počas kalendárneho roka byť registrovaným hráčom žiadneho MK SZMK. Licencia sa vydáva na jeden kalendárny rok. Hráč s licenciou získa snímaciu registračnú kartu za stanovený poplatok. Usporiadateľ turnaja môže povoliť výnimku v účasti hosťom, ktorí nie sú registrovaní. Ako hosťa nemožno na turnaji SEM zaregistrovať hráča, ktorého predtým na súpisku zaradil MK a predstavenstvo ho neschválilo. Ako hosť môže hrať záujemca najviac na štyroch turnajoch SEM. Registrovaní hráči nemôžu hrať ako hostia.
 3. V každom turnaji sú prideľované body za dosiahnuté poradie (BP) takto : posledný hráč získa 1 bod, predposledný 2 body atď., až prvý hráč získa toľko bodov, koľko je zúčastnených, hodnotených, hráčov v turnaji. K týmto bodom sa päťdesiatim hráčom prirátajú bonusové body od najlepšieho takto : 100, 91, 85, 81, 78, 75, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 54, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
 4. Víťazom celoročnej súťaže jednotlivcov, MAJSTROM SLOVENSKA v danom roku, sa stane hráč, ktorý získa v konečnej tabuľke najviac bodov z 11-tich najlepších TURNAJOV SEM v sezóne ( v prípade,  že hráč absolvoval 12 turnajov – najslabší výsledok sa nezaratáva ). V prípade rovnosti bodov rozhodujú nahrané body v hre z 11-tich turnajov, spočítaná suma z 11-tich turnajov. Ak aj potom bude rovnaký stav, zoberie sa do úvahy 12. turnaj.
 5. Víťazom celoročnej súťaže MS MK, MAJSTROM SLOVENSKA v danom roku, sa stane mariášový klub, ktorý získa v konečnej tabuľke najviac bodov ZO VŠETKÝCH TURNAJOV SEM v sezóne. V prípade rovnosti bodov rozhodujú dodatočne spočítané nahrané body v hre u všetkých bodujúcich hráčov.
 6. Do “Historických tabuliek” jednotlivcov i MK sa zarátavajú body z konečných tabuliek v sezóne vynásobené koeficientom, ktorým je podiel maximálnej dosiahnutej bodovej hodnoty v histórii ku najväčšej dosiahnutej bodovej hodnote v tejto sezóne.

 

       B.  Systém turnaja

 

 1. Nasadzovanie 1. kola kvalifikácie prebieha podľa aktuálneho „ratingového” rebríčka zostaveného z posledných 12-tich turnajov SEM, ktorý bude obnovovaný po každom ďalšom odohranom turnaji. Miesto pri hracom stole si vyberá prvý hráč na súťažnom lístku.
 2. Zaprezentovaní hráči s najlepšími „ratingovými” číslami vytvoria 1. skupinovú tretinu hráčov a obsadia pozície č. 1 od 1. stola od najlepšieho hráča v skupine. 2. skupinová tretina hráčov v „ratingovom” poradí obsadí 2. pozície od 1. stola a bude otočená (od najhoršieho po najlepšieho hráča v skupine). Tretiu skupinu budú tvoriť ostatní hráči „ratingového” poradia, ktorí budú sedieť na 3. pozíciach od 1. stola zostupne od najlepšieho hráča, doplnení hráčmi nenachádzajúcimi sa v „ratingovom” rebríčku, ktorí budú sedieť vzostupne podľa štartovného čísla. Znamená to, že najlepší hráč v 1. skupine hrá v prvom kole s najhorším v 2. skupine a najlepším v 3. skupine atď… až najhorší v 1. skupine hrá s najlepším v 2. skupine a s „bezratingovým“ najvyšším štartovným číslom s 3. skupiny. Pri losovaní do 1. a 2. kola sa prihliada na klubovú príslušnosť. Prvá tretina hráčov – hráči č. 1 pri stole – budú zoradení presne podľa ratingu, ale v druhej a tretej tretine dôjde k posunu hráčov, aby nehrali 2 hráči z jedného klubu pri jednom stole. Hostia a HL spolu hrať môžu. Spolu hrať môžu aj pri nastúpení náhradníka, resp. pri chybnom zaprezentovaní hráča obsluhou PC. Prvý hráč pri stole si vyberá miesto sedenia. Víťaz pri stole v každom kole odovzdáva súťažný lístok.
 3. V súťaži MS MK platia tieto povinnosti a pravidlá :

a) všetky MK, ktoré budú na jednotlivých turnajoch zastúpené viac ako 12 hráčmi môžu po skončení prezentácie do začiatku 1. kola nominovať iba 10 hráčov, ktorí budú na turnaji za klub nominovaní. Mariášové kluby s menšou účasťou ako 13 hráčov na turnaji neodovzdávajú nominácie.

b) Mariášovému klubu, ktorý neodovzdá nomináciu počítač automaticky nanominuje 10 hráčov tohto klubu s najlepšími “ratingovými” číslami na turnaji, prípadne (bez “ratingu”) podľa štartovného čísla vzostupne. Nominácie mariášových klubov musia byť obsluhou počítača zverejnené v priebehu 1. kola.

c) V hodnotení MS MK sa na každom turnaji zarátajú výsledky najúspešnejších šiestich hráčov za klub z desiatich nominovaných a maximálne dvoch, ktorí neboli nominovaní (žolíci), pokiaľ dosiahnu lepší výsledok a dostanú sa medzi šesticu najúspešnejších hráčov za klub.

 1. Každé hracie kolo sa začína až jasným zvukovým signálom a trvá 50 minút. Hru začína prvý hráč pri stole miešaním kariet. Po oznámení ukončenia kola usporiadateľom sa kolo dohráva rozdaním hráča č. 3 pri stole, aby mal každý hráč rovnaký počet volieb tromfovej karty.
 2. Pre každé hracie kolo a stôl musí byť vydaný samostatný súťažný lístok pripravený obsluhou počítača, ktorý musí obsahovať :

a) označenie hracieho kola a číslo stola

b) súťažné číslo, priezvisko, meno a klubovú príslušnosť hráča

c) konečné nahrané SUMY v €, ktoré vyplňuje víťaz pri stole po odohraní kola (na skúšobné miesta zapíše nahrané sumy a po dôkladnom prekontrolovaní prepíše na určené miesto, kde sa už sumy nesmú opravovať bez podpisu rozhodcu).

d) podpisy hráčov, ktoré potvrdzujú uvedené údaje (každý hráč vlastnoručne).

 1. V 2. kole kvalifikácie si hráči k stolom sadajú takto : hráči, ktorí boli v 1. kole na súťažných lístkoch uvedení ako prví v poradí sa premiestňujú k stolom s nižším číslom; hráči uvedení na súťažných lístkoch ako tretí v poradí sa premiestňujú k stolom vyšším číslom a hráči uvedení ako druhí v poradí ostávajú pri stoloch s pôvodným číslom (nepremiestňujú sa). Povinnosťou víťaza pri stole je odovzdať súťažný lístok.
 2.  V 3. kole kvalifikácie si hráči sadajú k stolom podľa umiestnenia po dvoch odohraných kolách. K stolu č. 1 si sadne 1., 2. a 3. hráč ; k stolu č. 2 si sadne 4., 5. a 6., atď. , až k poslednému stolu tretí od konca, predposledný a posledný hráč v poradí. Prví hráči na súťažných lístkoch si vyberajú miesto, rozdávajú prví a poslední v kole volia. V 3., 4. a 5. kole sa tiež prihliada na klubovú príslušnosť a môže sa stať, že hráč s vyšším bodovým ohodnotením bude v poradí nižšie ako hráč s nižším bodovým ohodnotením. Výnimka vo 4.  a 5. kole môže nastať pri oprave zle vypísaného súťažného lístka – viď. C.10.c).
 3. Všetci účastníci turnaja odohrajú 3 kvalifikačné kolá. Nahrané body i peniaze sa postupujúcim hráčom zaratávajú do ďalších kôl a ostatným hráčom určia celkové poradie.
 4. Do 4. kola postupujú všetci hráči, ktorí majú nahraných 7 a viac bodov (dopĺňajú sa do trojice 1 alebo 2 hráčmi menej bodovými), plus jeden stôl, v ktorom musí byť aspoň jeden 6 bodový hráč. O poradí rozhoduje počet nahraných bodov, potom celková suma nahraných peňazí, vyšší počet lepších bodových zápisov v odohraných kolách a nakoniec najväčšia nahraná suma v jednom kole. V prípade rovnosti týchto kritérií rozhodne druhá, prípadne tretia najväčšia nahraná suma. Hráči sedia pri stoloch podľa umiestnenia v kvalifikácii, berie sa ohľad na klubovú príslušnosť. K stolu č. 1 si sadne 1., 2. a 3. hráč ; k stolu č. 2 si sadne 4., 5. a 6., atď., až k 40. stolu 118., 119. a 120. hráč. Prví hráči na súťažných lístkoch si vyberajú miesto, rozdávajú prví a poslední v kole volia. Víťaz pri stole odovzdá usporiadateľom súťažný lístok.
 5.  Do 5. kola postupujú všetci hráči, ktorí majú nahraných 12 a viac bodov (doplňujú sa do trojice 1 alebo 2 hráčmi menej bodovými), plus jeden stôl, v ktorom musí byť aspoň jeden 11 bodový hráč. Platia tie isté hodnotiace kritériá a podmienky ako pre 4. kolo. Aj v 5.  kole sa berie ohľad na klubovú príslušnosť.
 6. Do 6. kola postupujú všetci hráči, ktorí majú nahraných 17 a viac bodov (dopĺňajú sa do trojice 1 alebo 2 hráčmi menej bodovými), plus jeden stôl, v ktorom musí byť aspoň jeden 16 bodový hráč. V 6. kole sa neberie ohľad na klubovú príslušnosť. Ak pri niektorom stole nastúpia dvaja hráči z rovnakého klubu, tak sa im počas hry venuje zvýšená pozornosť zo strany rozhodcov, predstavenstva SZMK, prípadne usporiadateľov.
 7. O umiestnení v hodnotiacej tabuľke turnaja rozhoduje:

a) celkový počet nahraných bodov

b) celková nahraná peňažná suma v eurách

c) vyšší počet lepších bodových zápisov (započítavajú sa 5, 4 a 3 bodové zápisy)

d) najväčšia nahraná suma v jednom z odohraných kôl v eurách

e) druhá, prípadne tretia najväčšia nahraná suma.

        C.  Systém hry pri stole

 

 1. Pred začiatkom hracieho kola je každý hráč povinný položiť na stôl peniaze rôznej hodnoty (aj mince) v celkovej určenej sume (10,- €). Hráči pri stole majú právo a povinnosť skontrolovať svojim protihráčom výšku určenej sumy pred začatím hracieho kola, ako aj nahranú sumu po skončení hracieho kola. V celom priebehu hry musí mať každý hráč peniaze vyložené na stole, aby sa dali jednoducho spočítať (nesmú byť prikryté žiadnym predmetom, bankovkou, ani minca mincou). V prípade neoprávnenej manipulácie s peniazmi počas trvania hracieho kola sú hráči povinní o tejto skutočnosti informovať rozhodcov turnaja.
  Ak spadnú peniaze na zem, sú hráči pri danom stole povinní prerušiť hru, prerátať peniaze, nájsť ich, aby súčet pri stole bol 30,- €.
 2. Prvým rozdávajúcim hráčom je hráč, ktorý je uvedený na súťažnom lístku ako prvý v poradí. Po uplynutí časového limitu hráči dokončia kolo tak, že posledným rozdávajúcim je hráč č. 3 pri stole.
 3. Prvé a druhé kolo sa hrá s kartami hráča č. 3 pri stole. 3. a 4. kolo sa hrá s kartami hráča č. 2 pri stole. 5. a 6. kolá sa hrajú s kartami hráča č. 1 pri stole.
 4. Súťažný lístok po skončení kola vypisuje víťaz pri stole. On je zodpovedný za správne zapísanie nahraných súm k menám hráčov. Povinnosťou ostatných hráčov je vypísanie skontrolovať a vlastnoručne podpísať. Opravy chybne zapísaných nahraných súm pri stole sú možné len do odovzdania súťažného lístka za prítomnosti všetkých hráčov so súhlasom, podpisom rozhodcu a musia byť farebne odlíšené (červeným perom).
 5. Víťaz pri stole je zodpovedný aj za správny súčet súm všetkých troch hráčov, ktorý musí byť 30 €. Pri administratívnej oprave nesprávneho súčtu sa víťazovi odoberie, resp. pridá rovnakým dielom ostatným hráčom. Môže sa stať, že dodatočnou úpravou nesprávneho súčtu víťaz pri stole stratí víťazstvo.
 6. Body k nahraným sumám automaticky prideľuje počítač podľa týchto kritérií :

– hráč s najvyššou finančnou čiastkou sa umiestni na 1. mieste a získa 5 bodov

– hráč s nižšou finančnou čiastkou sa umiestni na 2. mieste a získa 3 body

– hráč s najnižšou finančnou čiastkou, aj s nulou alebo mínusovou hodnotou sa umiestni na 3. mieste a získa 1 bod

Ak po ukončení hracieho kola majú hráči nahranú rovnakú finančnú čiastku, tak body sa im rozdelia rovnakým dielom. Príklady: zhodní na 1. a 2. mieste po 4 body; zhodní na 2. a 3. mieste po 2 body a zhodní všetci (ako na začiatku – po 10,- €) získajú po 3 body.

 1. Hra pri stole predčasne končí ak jeden z hráčov v hracom kole prehral celú svoju finančnú čiastku (10,- €) pred časovým limitom 50 minút.
 2. Pri hre, ktorá končí prehranou celou finančnou čiastkou sa môže jeden alebo dvaja hráči dostať do mínusovej hodnoty. Táto mínusová hodnota sa zapíše na súťažný lístok. Naopak suma, ktorú takto vyhral vyhrávajúci hráč sa zasa pripíše jemu. Celkový súčet musí byť správny (30,- €). Druh a platba tejto (poslednej) hry pri stole sa popíše na opačnú stranu súťažného lístka za prítomnosti rozhodcu.
 3. Priebežné výsledky od 2. kola musia byť zverejnené! Tu je povinnosťou každého hráča do 10 minút od zverejnenia skontrolovať dosiahnuté výsledky (všetkých hráčov pri stole) a prípadné nezrovnalosti nahlásiť rozhodcom turnaja.
 4. V prípade nesprávne vypísaného, už odovzdaného a do vyhodnocovacej tabuľky zapísaného súťažného lístka zverejnené nasadenie hráčov do ďalšieho kola sa výsledky môžu opraviť, v stanovenom čase, za prítomnosti všetkých 3 hráčov z daného stola a delegáta turnaja, nasledujúcim spôsobom :
  a) chyby zapríčinené obsluhou počítača sa opravia bez  poplatku
  b) ak poškodený hráč, resp. poškodení hráči neuhradia poplatok 20,- €, zvýhodneným hráčom sa zapíšu skutočne nahraté hodnoty ( body a peniaze ), poškodený zostane bez zmien
  c) ak poškodený hráč, resp. poškodení hráči uhradia poplatok 20,- € generálnemu sekretárovi ( delegátovi turnaja ), úprava bude nasledovná :
  – po 2. kole – rozlosovanie  na 3. kolo ostane v platnosti a obsluha PC v priebehu 3. kola opraví na skutočné nahraté hodnoty
  – rozlosovanie  na 4. a 5.  kolo ostane v platnosti a vymenia si miesta iba poškodení a zvýhodnení hráči. V tomto prípade môže nastať prípad, že dvaja hráči z jedného klubu budú hrať spolu
  – do 6. kola sa rozlosovanie opraví rovnako ako do 4. kola alebo 5. kola – tu sa už neprihliada na klubovú príslušnosť
  – výsledky po 6. kole sa upravujú iba v stanovenom čase
  Obsluha PC opraví  na pokyn delegáta turnaja výsledky v PC
 5. Platba jedného hráča za jednu hru môže byť maximálne 10,- €.

 

       D.  Opatrenia pri diskvalifikácii hráča

 

 1. Svojvoľné odstúpenie alebo vylúčenie hráča – diskvalifikácia (okrem objektívnych príčin, napr. náhla nevoľnosť) je vážne narušenie regulárnosti turnaja s následkom ďalšieho disciplinárneho konania v prebiehajúcej súťaži a sa rieši takto :

a) Pri diskvalifikácii celého stola v 1. kole kvalifikácie sa tento stôl ruší a hráči, ktorí mali nastúpiť k tomuto stolu v 2. kole na pozíciách 1 a 3, nastúpia na tie isté pozície k stolom, kde mali hrať diskvalifikovaní hráči.

b) Hráčovi pri stole v kole, v ktorom sú diskvalifikovaní dvaja hráči, sa zapisuje 5 bodov a suma 10,- €. Do ďalších kôl kvalifikácie nastúpia na miesta diskvalifikovaných hráčov náhradníci alebo usporiadateľ stiahne z turnaja jedného zo svojich hráčov, ktorého nahradí tento hráč.

c) Hráčom pri stole v kole, v ktorom je diskvalifikovaný jeden hráč sa k nahraným sumám pripíše paušál po 1,- € od diskvalifikovaného hráča a body sa pridelia podľa stavu peňazí v momente diskvalifikácie. 5 bodov získa hráč, ktorý má nahranú vyššiu a 3 body hráč s nižšou sumou. Pokiaľ obaja hráči majú v momente diskvalifikácie nahranú rovnakú sumu alebo k diskvalifikácii príde už počas prvých troch hier príslušného kola (ktoré sa anulujú) získajú po 4 body.

 1. Diskvalifikovaný hráč na turnaji nie je hodnotený. Vedie sa proti nemu disciplinárne konanie, ktoré rozhodne o ďalšom treste.
 2. Náhradníkom za diskvalifikovaného hráča v švajčiarskych kolách je hráč v poradí, ktorému sa zarátajú do celkového hodnotenia všetky ďalšie nahrané body i peniaze.
 3. Hráčovi, ktorý odstúpi z turnaja z objektívnych príčin sa do celkového hodnotenia turnaja zarátajú iba dosiahnuté výsledky z odohraných kôl.
 4. Náhradníkovi za odstupujúceho hráča z turnaja, ktorého určí usporiadateľ sa získané body i peniaze v týchto kolách do celkového hodnotenia nezaratávajú.

 

        E.  Disciplinárne tresty počas turnaja

 

 1. Disciplinárne tresty počas turnaja udeľuje rozhodca turnaja. Patrí sem ústne napomenutie, udelenie žltej a červenej karty.
 2. Napomína sa v menej závažných prípadoch (hlučnosť, zdržiavanie, vyrušovanie, používanie mobilu a pod.).
 3. Žltá karta sa udeľuje hlavne za :

a) konzumácia alkoholických nápojov počas hry

b) nešportové správanie pri hre (vyrušovanie hráčov)

c) urážka hráča (spoluhráča, protihráča), rozhodcu, usporiadateľa

d) nerešpektovanie napomenutia alebo výroku rozhodcu

e) nerešpektovanie pravidiel, hracieho systému a predpisov SZMK

f) iné priestupky porušujúce pravidlá FAIR PLAY.

 1. Žltá karta neznamená stop v aktuálnom turnaji, znamená stop na najbližší turnaj SEM alebo peňažný trest vo výške štartovného (do pokladne SZMK).
 2. Žlté karty platia počas aktuálneho ročníka SEM, neprenášajú sa do novej sezóny.
 3. Udelenie druhej žltej počas turnaja znamená udelenie červenej karty.
 4. Červená karta sa udeľuje hlavne za :

a) nadmerné požitie alkoholických nápojov (neschopnosť ďalšej hry, neprípustné správanie)

b) pokus alebo podvod pri hre (výmena tromfa, desiatka v talóne pri hre sto, navádzanie na nekorektný flek, resp. namázanie aktérovi aby nahral 120 a viac, a pod.)

c) peňažný podvod (dokladanie alebo presun peňazí, pozmeňovanie nahraných súm)

d) navádzanie na podvodné konanie

e) neoznámenie podvodného konania

f) iné priestupky hrubo porušujúce pravidlá FAIR PLAY.

8. Červená karta môže byť udelená len za asistencie najmenej dvoch rozhodcov a znamená automaticky stop v aktuálnom turnaji a nasleduje disciplinárne konanie na DK SZMK.

 1. Evidenciu žltých a červených kariet vykonáva generálny sekretár SZMK.

 

        F.  Záverečné ustanovenia

 

 1. HRACÍ SYSTÉM SLOVENSKEJ EXTRALIGY VO VOLENOM MARIÁŠI je záväzný pre všetkých členov SZMK, usporiadateľov, registrovaných hráčov a hostí, ktorí sa zúčastňujú súťaží SEM.
 2. Výklad HRACIEHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ EXTRALIGY VO VOLENOM MARIÁŠI prináleží výhradne Predstavenstvu SZMK v súčinnosti so Súťažnou komisiou SZMK.
 3. Výsledky všetkých turnajov SEM schvaľuje Predstavenstvo SZMK.
 4. Úpravy HS SEM boli schválené VZ SZMK v Mengusovciach 13. decembra 2014 s platnosťou od 1. januára 2015.
 5. Úpravy HS SEM boli schválené Radou MK v Poprade 3. decembra 2016, schválené Predstavenstvom SZMK 7.12.2016 hlasovaním Per Rollam s platnosťou od 1. januára 2017.
 6. Úpravy HS SEM boli schválené Radou MK v Poprade 2. decembra 2017 s platnosťou od 1. januára 2018.
 7. Úpravy HS SEM boli schválené VZ SZMK v Mengusovciach 7. decembra 2018 s platnosťou od 1. januára 2019.
 8. Úpravy HS SEM boli schválené Radou MK v Mengusovciach 29. novembra 2019 s platnosťou od 1. januára 2020.
 9.  Úpravy HS SEM boli schválené VZ SZMK v Mengusovciach 2. decembra 2022 s platnosťou od 1. januára 2023.
Prejsť na začiatok