Registračný poriadok

Registračný a prestupový poriadok SZMK

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

Článok 1

Účelom súťažnej registrácie a prestupov hráčov je zabezpečovať regulárnosť súťaží a turnajov v rámci Slovenského zväzu mariášových klubov.

Článok 2

Hráči a hráčky kartovej hry mariáš (ďalej len „hráč“), ktorí sa chcú zúčastniť na súťažiach organizovaných Slovenským zväzom mariášových klubov (ďalej len „SZMK“) a regionálnymi mariášovými klubmi (ďalej len „MK“) musia byť registrovaní podľa tohto registračného poriadku. Registrácia sa preukazuje registračnou snímacou kartou.

Článok 3

 1. Podmienkou registrácie je členstvo príslušného mariášového klubu v SZMK.
 2. Hráč môže byť registrovaný len za jeden MK a vlastniť len jeden platný RP.

Článok 4

Registrácia hráča je možná len za MK, v ktorom hráč požiada o registráciu a stane sa jeho členom.

Článok 5

SZMK vydáva pre všetky MK jednotné tlačivá a to prihlášky k registrácii a registračné snímacie karty. Vyplnenú prihlášku na registráciu podľa predtlače zašle MK na SZMK, Jozefa Krónera 4, 811 05 Bratislava. Podmienkou registrácie je zaplatenie predpísaného poplatku.

Článok 6

 1. Ak dôjde k závažnému poškodeniu, strate RP, k zmene mena, či priezviska, požiada hráč MK, v ktorom pôsobí, o vydanie duplikátu snímacej karty.
 2. Každý prestup hráča z materského MK do iného MK, musí byť schválený a potvrdený Registračnou komisiou SZMK (ďalej iba REK).

DRUHÁ ČASŤ
Prestup, zrušenie, obnova a zmena registrácie

Článok 7

 1. Zrušenie registrácie možno vykonať, ak ide o zánik SZMK, MK, alebo zrušenie registrácie na žiadosť hráča.
 2. Pokiaľ sa zruší MK, zaniká týmto dňom i registrácia hráča za zrušený subjekt. V takomto prípade má hráč právo dať sa znova zaregistrovať za iný, ľubovoľne zvolený MK. Toto ustanovenie platí i pre členov MK, ktoré sa rušia v záujme zlúčenia s inými MK, pokiaľ títo hráči nemajú záujem dať sa zaregistrovať za MK, ktorý vznikol zlúčením alebo z MK, do ktorého bol zrušený MK včlenený. O týchto skutočnostiach musí byť SZMK doručený doklad. Spôsob administratívneho výkonu v uvedených prípadoch stanovuje SZMK.
 3. Návrh na zrušenie registrácie v MK môže podať hráč, v ktorom je zaregistrovaný. Návrh musí byť podaný písomnou formou hráčom a doručený vedeniu príslušného MK. Návrh na zrušenie registrácie môže podať aj riadiaci orgán MK, v ktorom je hráč zaregistrovaný.
 4. Ak vedenie MK odmieta vyhovieť žiadosti hráča o zrušenie registrácie, alebo hráč nesúhlasí s tým, aby sa mu zrušila registrácia, môže rozhodnutie MK nahradiť rozhodnutie orgánov SZMK.

Článok 8

Hráč, ktorý bol vylúčený z MK, môže znova požiadať o registráciu po uplynutí dvoch (2) rokov odo dňa vylúčenia a v prípade jeho opätovného zaregistrovania sa postupuje ako v prípade prvotnej registrácie.

TRETIA ČASŤ
Registračné poplatky

Článok 9

 1. Základná registrácia, obnova registrácie a výmena snímacej karty sa koná za jednorazový poplatok vo výške 4,- €. Tento poplatok je žiadateľ povinný uhradiť MK, ktorý RP vydáva.
 2. Za vystavenie duplikátu RP zaplatí žiadateľ poplatok vo výške 5,- €.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Odvolanie

Článok 10

 1. Odvolanie týkajúce sa registrácie hráča musí byť MK, alebo hráčom podané najneskôr v lehote do 2 mesiacov od vydania RP.
 2. V prvom stupni v prípade odvolania voči registrácii hráča rozhoduje o spore P-SZMK. Konečné rozhodnutie o spore vo vyššie uvedených prípadoch je v právomoci Rady mariášových klubov.
 3. K odvolaniu je žiadateľ povinný predložiť doklad o úhrade poplatku za odvolanie a to vo výške 30,- € v prvom stupni odvolania, v prípade ďalšieho odvolania na Radu mariášových klubov je poplatok vo výške 60,- €.

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok 11

Veková kategória hráča sa začína dňom, keď dosiahne vek 18 rokov. Hráč mladší ako 18 rokov nesmie hrať v súťažiach a turnajoch organizovaných v rámci SZMK.

Článok 12

Porušenie ustanovení tohto poriadku sa považuje za disciplinárne previnenie, ktoré prerokuje disciplinárna komisia SZMK.

Článok 13

Výklad tohto poriadku vykonáva REK a Predstavenstvo SZMK.

Článok 14

Žiadosti o prestup sa podávajú do 20.12. kalendárneho roka.

Článok 15

Hráč, ktorý chce požiadať o prestup vyplní prestupový lístok úplne a čitateľne vo všetkých rubrikách strojom alebo perom, bez opráv a škrtania a takýto prestupový lístok zašle doporučenou poštou na SZMK, Jozefa Krónera 4, 811 05 Bratislava.

Článok 16

K vyplnenému tlačivu prestupového lístka je hráč povinný priložiť doklad o zaplatení prestupového poplatku vo výške 20,- €.

Článok 17

 1. Hráč, ktorý ohlási prestup má dňom odoslania žiadosti doporučenou poštou, pričom rozhodujúcou je pečiatka na podacom lístku a na obálke doporučenej zásielky zaslanej REK, zastavenú činnosť až do jej rozhodnutia.
 2. REK je povinná do jedného mesiaca od ukončenia príslušného prestupového termínu zaslať všetkým MK prehľad riešených prestupov a rozhodnutia o nich.

Článok 18

REK nemôže podanú žiadosť o prestup prerokovať, a kvalifikuje prestup ako neprerokovaný, ak žiadosť o prestup nemá náležitosti uvedené v tlačive prestupového lístka. V takomto prípade sa predmetná záležitosť odstúpi na doriešenie disciplinárnej komisii SZMK a to bez ohľadu na skutočnosť, či žiadosť bola, alebo nebola vybavená príslušnými náležitosťami.

Článok 19

Hráč, materský klub a nový klub, do ktorého hráč hlási prestup sa môže odvolať proti rozhodnutiu REK do 15 dní odo dňa doručenia, resp. zverejnenia jej rozhodnutia, a to výhradne písomne doporučenou poštou, adresovanou príslušnému odvolaciemu orgánu SZMK a zaplatením stanoveného poplatku.

Odvolanie musí obsahovať :

 1. označenie orgánu, ktorému sa podáva
 2. názov a adresa MK, resp. meno, priezvisko a adresa hráča, ktorý odvolanie podáva
 3. mená, priezviská, adresy zástupcov oprávnených klub zastupovať
 4. uvedenie dôvodu odvolania
 5. uvedenie dôkazov a krátky opis prípadu
 6. konečnú žiadosť s presným uvedením o čo sa žiada
 7. pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu s uvedením ich mien, priezvisk a funkcie, resp. vlastnoručný podpis hráča s uvedením čísla registračného preukazu
 8. ústrižok poštovej poukážky o zaplatení príslušného poplatku

Článok 20

Odvolanie nemá odkladný účinok. Až do rozhodnutia orgánov uvedených v článku 19, tohto poriadku, platí rozhodnutie REK.

Článok 21

 1. Za prestup uhradí nový MK materskému MK odstupné na základe vzájomnej dohody.
 2. Za opakovaný prestup hráča (hráčky) do nového MK sa úhrada odstupného materskému MK určuje vo výške min.50,- €.

Článok 22

 1. Ak tento prestupový poriadok nestanoví inak, riadia sa prestupy, ich trvanie a ukončenie tým ustanovením na základe, ktorého vznikli.
 2. Všetky poplatky sa poukazujú výhradne poštovou poukážkou na účet SZMK.
 3. V prípade, že MK nevyvíja činnosť minimálne 12 mesiacov má hráč právo ohlásiť prestup bez nároku na odstupné.

Článok 23

Tento Registračný a prestupový poriadok SZMK bol schválený Radou mariášových klubov dňa 4.12.2009 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.

Prejsť na začiatok