Povinnosti organizátorov

POVINNOSTI  ORGANIZÁTORA  TURNAJA     

Povinnosti organizátora turnaja SLOVENSKEJ EXTRALIGY V MARIÁŠI (SEM) v pôsobnosti SZMK vyplývajú z platných predpisov SZMK. Štartovné na turnajoch SEM pre každého hráča, ktorý má vydanú snímaciu kartu je 25 €.  Ak hráč pri registrácii ňou nedisponuje platí zvýšené štartovné o 1 €. Odvod do pokladne SZMK je 3,1 € za každého zaregistrovaného hráča v turnaji. Každý hráč dostane v cene štartovného nové karty, ktoré uhradí a organizátorovi dodá SZMK.

Porušenia povinnosti organizátora vyhodnocuje Predstavenstvo SZMK na základe hodnotenia delegáta turnaja a „Tabuľky hodnotenia turnajov a sankcií za porušenie povinnosti organizátora“. Predstavenstvo SZMK rozhoduje o výške sankcie, ako aj o prípadnom návrhu o  odobratí usporiadateľstva turnaja v nasledujúcej sezóne.

ORGANIZÁTOR TURNAJA JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ :

 1. Vhodnosť priestorov pre organizovanie turnaja SEM a vhodnosť stravy schvaľuje delegát príslušného turnaja SEM, alebo Prezidentom SZMK určený funkcionár
 2. Prípadné sankcie, resp. pokuty za porušenie, alebo nedodržanie v danom čase platných zákonných nariadení a opatrení, udelené orgánmi verejnej moci, znáša v celom rozsahu usporiadateľský mariášový klub.
 3. Na vhodnom a prehľadnom mieste vyvesiť aktuálne výsledky SEM, „Pravidlá kartovej hry volený mariáš“ a „Hrací systém SEM“, popr. iné dôležité informácie. Počas prebiehajúceho turnaja na minimálne troch vhodných a prehľadných miestach vyvesiť dôležité informácie (nasadenie 1. kola, čiastkové výsledky , nasadenie ďalších kôl).
 4. Funkčné reprodukčné zariadenie pre vyhlasovanie organizačných pokynov a iných potrebných informácií počas turnaja, musia byť umiestnené v miestnosti tak a toľko, aby plnili svoju úlohu.
 5. Minimálne jedného náhradníka (hráča) pre 1. až 3. kolo turnaja.
 6. Systémové a čitateľné očíslovanie stolov a 6. kole min. stoly č. 1 až 25 musia byť pre trojice hráčov samostatné.
 7. Zabezpečiť nové schválené hracie karty pre každého účastníka a odovzdať ich hráčom pri zápise na turnaj.
 8. Oznámenie začiatku a ukončenia každého hracieho kola jasným zvukovým signálom v hracej miestnosti.  1. hracie kolo sa musí začať do 9:30 hod. Delegát turnaja v prípade závažných okolnosti môže začiatok turnaja posunúť max. o 30 minút. 6. hracie kolo by sa malo ukončiť do 18:30 hod, s dodržaním presného času všetkých hracích kôl (50 min). Odporúča sa minútová digitálna časomiera, ktorá by mala merať čas aj po ukončení kola, kvôli nadstaveným časom pri hracích stoloch (napr. WC, rozhodcovia).
 9. Odmeniť sumou 40 € hlavného rozhodcu a sumou po 30 € ďalších rozhodcov turnaja.  V prípade vystriedania rozhodcu sa suma môže rozdeliť a zmena sa musí verejne vyhlásiť. Odmeny pre rozhodcov turnaja SEM preplatí organizátorovi SZMK.
 10. Zvýraznené označenie rozhodcov a usporiadateľov. Pred každým kolom riaditeľ turnaja oznámi, kde sa nachádzajú jednotliví rozhodcovia.
 11. Umožniť verejné vystúpenie zástupcom organizačných výborov dvoch nasledujúcich turnajov SEM.
 12. V prípade požiadavky zabezpečiť a pripraviť priestory na zasadnutie P-SZMK, RMK alebo komisií SZMK.
 13. Zabezpečiť zákaz fajčenia a zákaz podávania alkoholických nápojov a pitia alkoholických nápojov pri stole v miestnostiach kde priamo prebieha hra.
 14. Pre hrajúcich hráčov v turnaji vytvoriť také podmienky, aby v žiadnom prípade neboli niekým a niečím vyrušovaní. K hracím stolom nedovoliť vstup osobám podnapitým, vulgárne sa správajúcim, ako aj tzv. „kibicom“, ktorí by mohli svojím chovaním ovplyvniť regulárnosť a čistotu hry.
 15. Odporúča sa pre hráčov počas turnaja bezplatné nealkoholické občerstvenie, vrátane jednej kávy. Občerstvenie sa  odporúča podávať formou švédskych stolov.
 16. Zabezpečiť pre účastníkov SEM celodennú stravu (raňajky a  obed ). Večera sa nepodáva.  Nedoporučuje sa „múčne“ párky, plastový servis. Obed musí byť vydaný na 2 krát ( po 2. a 3. kole ) alebo na raz min. na dvoch výdajných miestach. Ak sa strava na turnaji podáva mimo hracích priestorov, organizátor turnaja musí pre imobilných hráčov  zabezpečiť stravu v hracích priestoroch. Imobilní hráči musia o to požiadať Riaditeľa turnaja najneskôr do začiatku 2. kola.
 17. Vyplatiť 12 najlepším jednotlivcom predpísané finančné ceny a trom najlepším odovzdať poháre.
 18. Nominácie MK musí odovzdať delegátovi turnaja už po 1.kole a súťažné lístky a výsledky do 30 minút po skončení 6. kola turnaja.
 19. Najneskôr do 30 dní  po skončení turnaja  SEM  uhradiť príslušný poplatok za zaregistrovaných hráčov do pokladne SZMK.
 20. V prípade udelenia sankcie P-SZMK túto uhradiť do 15 dní od prevzatia oznámenia. Neuhradenie má za následok odobratie práva organizácie turnaja SEM v ďalšom roku.
 21. Odmeniť sumou 200 € obsluhu PC ( preplatí ju SZMK ), ktorá je zodpovedná za kompletný výsledkový servis. K obsluhe počítača zabezpečiť schopného asistenta.
 22. V prípade predĺženia turnaja, organizátor je povinný pomôcť s prepravou hráčov k verejnej doprave.

Schválené VZ SZMK dňa 2.12.2022 v Mengusovciach  s účinnosťou od 1.1.2023.

Prejsť na začiatok