Pravidlá

szmk-logo-malePRAVIDLÁ KARTOVEJ HRY VOLENÝ MARIÁŠ

Platia pre súťaže a turnaje organizované SZMK od 1.1.2024

Základ hry 5 centov (hrá sa nad 100 – pod 100, hlásená sedmička má hodnotu hry)

 

A. Miešanie, prekladanie, rozdávanie kariet

 1. Karty sa miešajú rozdávajúcim hráčom klasicky, nesmú „rezať“ ani „ťahať za chvost“ (vyťahovať karty zo stredu balíčka) a pritom sa musia držať nad stolom.
 2. Karty sa povinne miešajú minimálne dvomi, maximálne tromi uchopeniami celého balíčka kariet.
 3. Za chybné miešanie zaplatí hráč, ktorý mieša karty protihráčom renonce á 10 centov a mieša znova.
 4. Za chybné rozdanie kariet sa nepovažuje, ak sa zabudnú zamiešať karty z predchádzajúcej hry alebo sa pri rozdaní objaví nesprávne otočená karta. Opraví sa to a karty sa miešajú znova ako na začiatku.
 5. Karty po miešaní prekladá voliaci hráč (aktér).
 6. Pri prekladaní sa karty nesmú „ťahať za chvost“ a prekladajúci hráč musí preložiť najmenej 2 karty a najviac 30 kariet, alebo prekladanie odmietne.
 7. Karty sa stále rozdávajú 7-5-5 a 5-5-5. Pri chybnom rozdaní kariet rozdávajúci vyplatí protihráčom sumu vo výške á 10 centov a začína sa znova (miešaním).

B. Voľba hry, tromf, talón

 1. Pri voľbe tromfu musí voliaci dbať na to, aby na stole neostali dve samostatné karty. Ak ostanú, hráč môže hrať BETLA alebo DURCHA, inak sa nedohráva, „renonce“ 50 centov.  Keď volí z druhých kariet ( z národa ) musí najskôr odložiť tromf; potom zobrať ostatné karty a až tak sa môže pozrieť aký má tromf. Ak sa pozrie na tromf skôr, ako zoberie ostatné karty, a tromf bol odložený je to menší  „renonce“ 10 centov; ak tromf nebol odložený, hráč môže hrať BETLA alebo DURCHA, inak sa nedohráva, „renonce“ 50 centov. 
 2. Tromfová karta sa musí ukázať na stole (musia ju vidieť protihráči).
 3. Ak hráč neodloží talón alebo dá do talóna nesprávny počet kariet, považuje sa to za „renonce“. Pri hre „farba“ a „malý“ zaplatí po 50 centov a pri hre „veľký“ 1 euro pre každého protihráča.
 4. Pri odkladaní talóna pri hre „farba“ musí hráč odložiť spolu dve karty (nie po jednej karte, aby na stole neostali dve samostatné karty). Talón musí byť odložený oddelene od tromfovej karty (min. 20 cm) a musí zostať samostatne do konca hry (napomenutie). Toto pravidlo neplatí pri hre „malý“ a „veľký“.
 5. Pri hre „farba“ nesmie byť do talóna odložené „eso“ alebo „10“. Porušenie tohto pravidla sa trestá sumou 1 euro pre každého protihráča.
 6. Ohlásená sedmička sa nesmie zhodiť do talóna a musí zostať ako posledný tromf. Sedmičku nemožno zahlásiť, pokiaľ ju hráč nemá na ruke (nedohráva sa, „renonce“ 50 centov).
 7. Po ohlásení hry sa už nemôže voliaci hráč pozrieť do talóna (dohráva sa, „renonce“ 50 centov).
 8. Pri hre „malý“ alebo „veľký“ musí hráč pred zahlásením hry pripraviť aj kartu, ktorú bude vynášať do prvého štichu. Hráč, ktorý to neurobí, zaplatí ostatným hráčom pri stole sumu á 10 centov a v hre sa pokračuje.
 9. Hra „100+7“ sa oznamuje pred alebo po „farbe“. V tejto hre musí hráč uhrať obidve podmienky, ináč prehráva túto hru. Táto hra sa „flekuje“ ako celok, „fleky“ sa neoddeľujú.
 10. Po „odobrení farby“, pred zložením kariet, už nesmú hráči s kartami žiadnym spôsobom manipulovať (prekladať karty, rozhadzovať „hlášky“, zarezávať do seba a pod.), len ich položiť pred seba na stôl. Karty k ďalšej hre skladá nový rozdávajúci, pritom ich nesmie zarezávať. Porušenie týchto pravidiel sa trestá sumou 10 centov pre každého protihráča.
 11. Hráč má povinnosť do cca 15 sekúnd vyjadriť sa ku každej hre, či vydať kartu v priebehu hry. Vyjadruje sa zrozumiteľne slovom, – „dobrá“, „flek“, lepší, atď. Pri porušovaní tejto povinnosti môže JURY hráča napomenúť a hrací čas kola pri tomto stole nadstaviť.
 12. Predbiehanie pri schvaľovaní hry je považované za porušenie pravidiel. Hráč, ktorý sa toho dopustil zaplatí ostatným hráčom pri stole sumu á 10 centov a v hre sa pokračuje. Neplatí to a v hre sa beztrestne pokračuje, keď predbehnutý hráč nezoberie talón na „malého“ alebo „durcha“. Klasický, prípadne väčší „renonce“ sa uplatňuje pri hrách „malý“ a „veľký“, pri ktorých už predbiehajúci hráč zobral talón do svojich kariet a v hre sa nepokračuje – nedohráva sa.

C. Hra, flekovanie, platba za hru

 1. Na turnajoch SLOVENSKEJ EXTRALIGY v mariáši sa hrá jednotne 5 centový mariáš „nad 100 – pod 100“, aritmetickým radom. Hlásená sedmička má hodnotu hranej hry.
 2. Za začatie hry sa pokladá preloženie kariet. Za ukončenie hry sa pokladá zaplatenie za hru.
 3. Pri mariáši SZMK sa nehrá vyložený „malý“, vyložený „veľký“, „valát“ (uhranie všetkých štichov v hre).
 4. Predbiehanie pri „flekovaní“ hry je považované za porušenie pravidiel. Hráč, ktorý sa toho dopustil zaplatí ostatným hráčom pri stole sumu á 10 centov a v hre sa pokračuje. Neplatí to a v hre sa beztrestne pokračuje keď, predbehnutý hráč nenahlási vo „flekovanej“ – „odobrenej“ hre niečo na viac (napr. sedmičku).
 5. Hodnota „odobrenej“ hry je 5 centov, „flekovanej“ hry 10 centov, tichej sedmičky 5 centov, hlásenej sedmičky 10 centov, stovky 20 centov, „malého“ 25 centov a „veľkého“ 50 centov. V hre, v ktorej je „flekovaná“ iba sedmička je hodnota hry 5 centov a nahranej stovky 10 centov. Červená tromf zdvojnásobuje platbu.
 6. Pri hlásených „100“ alebo „100 + 7“ platí :

a) Pri hre „nad 100 – pod 100“ platia všetky „hlášky“ a nie je dôležité, ktorú „hlášku“ voliaci hráč „vyloží“ ako prvú. Hlásenú stovku však uhráva iba vtedy, keď ju dosiahne na jednu „hlášku“.

b) Stovka hraná na „40 hlášku“ je prehraná, ak protihráči uhrajú 4 desiatky a na „20 hlášku“, ak protihráči uhrajú 2 desiatky. Každá desiatka pri hre „nad 100 – pod 100“ uhraná naviac má hodnotu jednej stovky, pripočítava sa. Hráč, ktorý neuhrá hlásených sto, platí za každú chýbajúcu desiatku do sto a za všetky „hlášky“, ktoré sú proti. Naopak hráčovi, ktorý uhrá stovku, zaplatia protihráči za každú desiatku i za všetky „hlášky“, ktoré má naviac.

c) Keď sa pri hre „100+7“ neuhrá sedmička, ale stovka áno, tak protihráčom sa nemôžu rátať „hlášky“ „pod 100“ (hráč zaplatí za prehranú „100 +7“ iba základ – 30 resp. 60 centov).

d) Hra „100“ alebo „100+7“, zahlásená alebo hraná bez „hlášky“ resp. sedmičky na ruke aktéra je považovaná za „renonce“ á 50 centov. Takáto hra sa okrem „renonce“ ináč nevyhodnocuje (neplatia „fleky“, ani „hlášky“ obrany).

e) Keď pri hre „100“ resp.“100+7“ nie je zahlásená „hláška“ (nedopatrenie), tak aktér túto hru prehráva a platba protihráčom sa odvíja od tejto nezahlásenej „hlášky“. To znamená, že ak protistrana neuhrá dostatočný počet desiatok odvíjajúcich sa od tejto nezahlásenej „hlášky“, aby hru sto vyhrala, tak aktér zaplatí iba základnú sadzbu za hru „100“ resp.“100+7“, „hlášky“ naviac vtedy neplatia.

 1. Každý hráč má na začiatku hracieho kola k dispozícii sumu 10 eur. „Flekovať“ môže len do výšky sumy, ktorú má v prebiehajúcej hre k dispozícii (napr. keď má sumu 30 centov, tak nemôže „flekovať malého“, lebo na to by potreboval mať 50 centov a pod.).
 2. Pri tromfovej hre sú povolené maximálne 4 zvyšovania, „flek“, „reflek“, „sub“, „hirš“, to znamená 2 pre protihráčov a 2 pre voliaceho hráča, pričom musí byť dodržaný bod C7.
 3. Pri hre „malý“ alebo „veľký“ sú povolené len 2 zvyšovania – „flek“ a „reflek“. Musí sa dodržať C7.
 4. Pri vyložených hrách „malý“ a „veľký“ platí :
  Pokus o utajenie „flekovaného“ vyloženého BETLA (DURCHA) za účelom zinkasovania rovnakej platby aj od „neflekujúceho“ hráča je porušením pravidiel FAIR PLAY, ktorý sa trestá viď. D.2. • mimoriadny „renonce“ písmeno c).
 5. Pri všetkých hrách platí zásada, že štichy berie hráč s vyššou hodnotou karty do 5 sekúnd     ( porušenie – menší renonce ). Každý hráč si ukladá svoje štichy pred seba a nie spolu so spoluhráčom. Aj talón musí ostať samostatne do konca hry. Za tieto previnenia nie je finančný postih, musia sa však dodržiavať kvôli kontrole pri „renonce“, aby bolo možné pozrieť všetky štichy a pri protistranou žiadanej dohrávke vrátiť „renonce“ do stavu pred porušením pravidiel a hru dohrať. Porušovanie môže JURY riešiť napomenutím.
 6. Pri odkladaní kariet, tieto musia byť obrátené hodnotou dole a uložené na sebe.
 7. Každý hráč má právo pozrieť si posledný štich pred vydaním karty do ďalšej hry a talón po skončení hry.
 8. Povinnosťou hráčov je držať v ruke karty tak, aby protihráči nemali možnosť do nich v žiadnom prípade nazerať. Počas hry je zakázané akýmkoľvek spôsobom upozorňovať spoluhráčov na rozloženie kariet. Tiež je zakázané ovplyvňovať priebeh hry napr. pohybmi rúk, klepaním, búchaním, rozprávaním a pod.
 9. Pokiaľ má voliaci hráč po schválení alebo počas hry na ruke už vyloženú hru, musí to spoluhráčom ukázať a hra sa nesmie dohrávať. Ak sa pomýlil, nie je to „renonce“, ale hru dohráva zo svojich otvorených kariet. Ak ukáže vyloženú hru jeden z hráčov obrany a táto hra nie je kartársky mariášovo vyloženou, tak sa dopúšťa „renonce“ á 50 centov (prezradenie, ukázanie kariet spoluhráčovi).
 10. Dohrávanie vyloženého „malého“, „veľkého“ a hry, v ktorej už žiadny štich nepatrí inému hráčovi je menší „renonce“.

D. Ustanovenia o porušeniach pravidiel ( „renonce“ ) :

 1. „Renonce“ platí stále „renoncejúci“ hráč všetkým ostatným hráčom pri stole. Jeden menší „renonce“ sa každému hráčovi v každom hracom kole odpúšťa.
 2. „Renonce“ sú rozdelené podľa paušálu do štyroch skupín :

• menší „renonce“ – paušál 10 centov pre každého hráča – postihuje sa až DRUHÉ PREVINENIE

a) nesprávne miešanie kariet (opakuje sa)

b) chybné rozdanie kariet (opakuje sa)

c) nepripravená karta na výnos pri hre „malý“ a „veľký“ (pokračuje sa)

d) nepovolená manipulácia s kartami po odobrení hry, skladaní k novej hre (pokračuje sa)

e) nedodržanie postupu pri schvaľovaní a „flekovaní“ hry (pokračuje sa)

f) prezradenie farby tromfa spoluhráčovi v priebehu hry (pokračuje sa)

g) dohrávanie vyloženého „malého, veľkého“ alebo hry, v ktorej už žiadny štich nepatrí inému hráčovig)

h) neprevzatie šticha hráčom s vyššou hodnotou karty do 5 sekúnd (pokračuje sa)

i) pri voľbe tromfu z národa, hráč sa pozrie na odložený tromf skôr, ako zoberie ostatné karty

• klasický „renonce“ – paušál 50 centov pre každého hráča

a) nepriznanie „farby“ (dohráva sa ak súhlasí protistrana)

b) nepriznanie karty s vyššou hodnotou (dohráva sa ak súhlasí protistrana)

c) prezradenie, ukázanie karty spoluhráčovi v obrane ( o dohratí, resp. nedohratí rozhodne aktér )

d) zjavné ovplyvňovanie priebehu hry slovne alebo rôznym naznačovaním (dohráva sa ak súhlasí protistrana)

e) zahlásenie hry „farba“ po výskyte dvoch samostatných kariet na stole pri voľbe tromfu alebo odkladaní talóna (nedohráva sa)

f) nesprávny postup pri voľbe tromfu z druhých kariet (nedohráva sa)

g) neodložený talón pri hre „farba“, „100+7“ alebo „malý“ (nedohráva sa)

h) nesprávny počet kariet v talóne pri hre „farba“ a „malý“ (nedohráva sa)

i) nahliadnutie do talóna voliacim či iným hráčom po ohlásení hry (dohráva sa ak súhlasí protistrana)

j) nahliadnutie do štichu, ktorý nie je posledný a aj keď už prebieha ďalší štich (dohráva sa ak súhlasí protistrana)

k) nahlásenie sedmičky, ktorú hráč nemá (nedohráva sa)

l) zahodenie hlásenej sedmičky do talóna (nedohráva sa)

m) zahlásenie hry „100“ resp. „100+7“ bez „hlášky“ resp. sedmičky na ruke (nedohráva sa))

n) nahlásená sedmička hraná skôr ako posledný tromf  (dohráva sa, ak súhlasí protistrana)

• väčší „renonce“– paušál 1 euro pre každého hráča

a) odložená „10“ alebo „eso“ do talóna pri hre „farba“ (nedohráva sa)

b) neodložený talón pri hre „veľký“ (nedohráva sa)

c) nesprávny počet kariet v talóne pri hre „veľký“ (nedohráva sa)

d) nekorektný „flek“ (viď E 2.)

• mimoriadny „renonce“ – paušál 3 eurá pre každého hráča

a) pokus o podvádzanie – výmena tromfu, desiatka v talóne pri hre sto … (nedohráva sa) – červená karta

b) zamiešanie, rozhádzanie alebo roztrhanie kariet po ohlásení „renonce“ (nedohráva sa) – červená karta

c) pokus o utajenie  „flekovaného“ vyloženého BETLA (DURCHA) (nedohráva sa) – červená karta

3. Výnimky pri porušeniach pravidiel – bez trestu :

a) prvý menší „renonce“ pre každého hráča v každom hracom kole

b) „flek“ nad rámec povoleného, platí posledný povolený

c) ukázanie karty v hre aktérom

d) rozdanie kariet, pri ktorom sa zabudne zamiešať karta s predchádzajúcej hry alebo talón

e) neukladanie štichov pred seba, ale spolu so spoluhráčom alebo talón nie je samostatne.

4. Vysvetlenie údajov v zátvorkách, ktoré sú pri porušeniach pravidiel :

a) (opakuje sa) – hra sa začína odznova – miešaním kariet

b) (pokračuje sa) – hra po zaplatení menej závažného „renonce“ á 10 centov pokračuje

c) (dohráva sa) – iba pri takto označených porušeniach je možné hru dohrať, pokiaľ si to „nerenoncejúca“ strana želá; spoluhráč hráča, ktorý urobí „renonce“ nemôže žiadať dohrávku

d) (nedohráva sa) – pri takto označených porušeniach sa hra nedá dohrávať

e) (dohráva sa z otvorených kariet) – aktér (voliaci) dohráva takú hru s otvorenými kartami.

 1. Platby za „renonce“ sú mimo hru a nezávisia od výšky hry.
 2. Po uznanom „renonce“ počas hry hráč, ktorý spravil „renonce“, zaplatí paušál a ak si protistrana želá hru treba dohrať. Nedohráva sa, keď s dohrávkou nesúhlasí jeden z hráčov protistrany. Pri dohrávke sa hra musí vrátiť do stavu pred porušením pravidiel. Keby sa to už nedalo vrátiť a dohrať, tak JURY podľa kariet hráčov rozhodne o tom, kto dohrávku vyhráva.
 3. Hra, ktorá sa takto dohráva, sa platí podľa výsledku dohrávky, resp. rozhodnutia JURY.
 4. Reklamácia „renonce“ je možná len do zloženia kariet k ďalšiemu rozdaniu.
 5. Pri iných sporných prípadoch vyššie neuvedených rieši vec JURY turnaja.

E. Opatrenia pre korektný priebeh turnaja

 1. Pri flekoch v hrách po zaznení zvukového signálu oznamujúceho ukončenie kola rozhodca turnaja na návrh posudzuje, či sa nejedná o poškodenie neflekujúceho spoluhráča v obrane. Flek a prípadné zvyšovanie flekovania (refleky), rozhodca zruší vtedy, ak by v prípade prehry flekujúcej strany prišlo k zmene poradia medzi neflekujúcimi hráčmi v danej hre. Návrh na zrušenie takéhoto fleku môže podať len neflekujúci a zároveň poškodený hráč, a to najneskôr do začatia ďalšej hry.  Za zmenu poradia sa rozumie aj delenie bodov pri rovnosti peňazí.
 2. Za nekorektný „flek“ sa považuje „flek“ :

a) na hru ak aktér nahrá 120 a viac

b) na vyložený malý a veľký.

Za nekorektný „flek“ zaplatí „flekujúci“ hráč po 1,- € obom hráčom pri stole. Nekorektný flek rozhodca zruší.

3. Pokus o ovplyvňovanie výsledkov turnaja (návrh na zapísanie iného poradia alebo iný zápis nahranej sumy na súťažnom lístku ako bol v skutočnosti dosiahnutý) sa trestá okamžitou diskvalifikáciou pôvodcu návrhu a po dokázaní skutku aj zainteresovaných hráčov pri stole. Tento priestupok sa rieši v ďalšom disciplinárnom konaní.

4. O neschopnosti hráča pokračovať v hre pre nadmerné užitie alkoholických nápojov, na podnet iného hráča pri stole, alebo usporiadateľa turnaja, rozhoduje rozhodca turnaja. Takéto rozhodnutie rozhodcu má za následok  diskvalifikáciu previnilého hráča.

5. Ak sa hráč po vyhlásení začiatku hracieho kola nedostaví do 10 minút k hraciemu stolu je diskvalifikovaný, kolo sa končí a obaja prítomní hráči získajú po 4 body a 11 € nahratú sumu. Ak meškajúci hráč príde k hraciemu stolu do 10 minút, zaplatí svojím protihráčom po 10 centov za každú začatú minútu hracieho kola.

6. Čas, ktorý je nevyhnutne potrebný pre hráča na vzdialenie sa od hracieho stola (WC) sa po skončení kola nadstavuje.

F. Rozhodcovia – JURY

 1. Na riešenie sporov počas priebehu turnaja predstavenstvo SZMK určí trojčlennú JURY, pričom každý člen JURY musí byť z iného mariášového klubu. Pri rozhodovaní musia mať rozhodcovia pri sebe aktuálne pravidlá a hrací systém. Sporný prípad rieši len jeden rozhodca. V zložitom prípade sa môže poradiť s ostatnými delegovanými rozhodcami, prípadne s predsedom komisie rozhodcov SZMK či predsedom súťažnej komisie SZMK. Jeho rozhodnutie je však konečné a nezmeniteľné. Sťažnosť voči rozhodnutiu rozhodcu môže podať hráč, ktorý je zaregistrovaný v štartovnej listine turnaja. Musí byť podaná písomne delegátovi turnaja najneskôr do vyhlásenia výsledkov turnaja. O sťažnosti rozhoduje Predstavenstvo SZMK. V prípade nesprávneho rozhodnutia rozhodcu mu predstavenstvo uloží trest zákazu rozhodovania na určitú dobu. Rozhodnutie však nemá vplyv na výsledky turnaja, ktorého sa sťažnosť týkala.
 2. Pri hrubom nedodržaní týchto pravidiel hry môže JURY hráča zo súťaže vylúčiť. JURY môže hráča zo súťaže vylúčiť aj pre hrubé nespoločenské chovanie (napr. používanie vulgárnych výrazov voči komukoľvek, nedodržiavanie zákazu fajčenia a požívania alkoholických nápojov alebo omamných látok počas hry, viacnásobné napomínanie v priebehu jedného kola a pod.).

G. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá neobsahujú základné a všeobecné zásady kartovej hry mariáš.
 2. Pravidlá boli schválené Radou mariášových klubov SZMK 04.12.2011 v Tatranskej Polianke. Zmena pravidiel bola schválená na zasadnutí Predstavenstva SZMK dňa 13.04.2012 v Martine. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Valným zhromaždením SZMK 08.12.2012 v Borovej Sihoti.
 3. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Radou MK v Poprade, dňa 06.12.2013 a účinnosťou od 01.01.2014.
 4. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Radou MK v Poprade, dňa 5.12.2015 a účinnosťou 1.1.2016.
 5. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Radou MK v Poprade, dňa 3.12.2016, schválené Predstavenstvom SZMK 7.12.2016 hlasovaním Per Rollam s účinnosťou od 1.1.2017.
 6. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Radou MK v Poprade, dňa 2.12.2017 s účinnosťou od 1.1.2018.
 7. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Valným zhromaždením v Mengusovciach, dňa 7.12.2018 s účinnosťou od 1.1.2019
 8. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Radou MK v Mengusovciach, dňa 29.11.2019 s účinnosťou od 1.1.2020.
 9. Zmeny a doplnky pravidiel boli schválené Radou MK v Mengusovciach, dňa 29.12.2023 s účinnosťou od 1.1.2024.
Prejsť na začiatok