Stanovy SZMK

Slovenský zväz mariášových klubov

S T A N O V Y

ČASŤ I.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1. – Názov a sídlo

1.1. Názov občianskeho združenia je Slovenský zväz mariášových klubov (ďalej len SZMK). Toto záujmové združenie je nezávislou, demokratickou a dobrovoľnou právnickou osobou združujúcou regionálne mariášové kluby na Slovensku.

1.2. Sídlom SZMK je: Ulica Jozefa Kronera 7112/4, 811 05 Bratislava – Staré Mesto.  Zmenu sídla SZMK môže vykonať Predstavenstvo SZMK, viď bod 7.3. bod d.) týchto Stanov.

Článok 2. – Účel  a činnosť SZMK

2.1. SZMK je občianske združenie mariášových klubov, ktoré sú zriadené v jednotlivých regiónoch a podporujú hru a rozvíjanie hry mariáš prostredníctvom turnajov a súťaži na regionálnej i celoslovenskej úrovni, aby sa hra mariáš zachovala ako kulltúrne dedičstvo národa pre ďalšie generácie.

2.2. SZMK je združenie, ktoré prostredníctvom jednotlivých mariášových klubov podporuje v tejto činnosti všetkých jeho členov, ktorým môže byť každý občan SR, ktorý o členstvo prejaví záujem, vrátane mládeže od 18 rokov, dôchodcov a občanov zdravotne postihnutých.

2.3. SZMK vytvára predpoklady a podmienky pre sústavné upresňovanie pravidiel kartovej hry mariáš so záväznou platnosťou pre všetkých svojich členov na území SR.

2.4. SZMK presadzuje záujmy svojich členov registrovaných aj neregistrovaných, zjednocuje ich súčinnosť a reprezentuje mariášové kluby voči iným občianskym združeniam, právnickým a fyzickým osobám v SR a v zahraničí.

2.5. SZMK nevyvíja žiadnu politickú činnosť a túto nepripúšťa ani vo svojich zariadeniach a na ním organizovaných akciách a súťažiach.

2.6. SZMK spolupracuje s inými podobnými zahraničnými subjektami, vymieňa si s nimi poznatky o kartovej hre mariáš. Poskytuje potrebnú súčinnosť pri organizovaní spoločných podujatí v SR a v zahraničí.

2.7. SZMK je organizátorom celorepublikových turnajov a súťaží v mariáši v SR. Účinne pomáha svojim členom v zabezpečovaní vhodných podmienok pre túto činnosť v jednotlivých regiónoch.

Článok 3. – Záväznosť Stanov a uznesení orgánov SZMK

3.1. Rozhodnutia SZMK sú záväzné pre všetkých jeho členov  v ňom združených.

3.2. Práva a povinnosti členov SZMK upravujú Stanovy SZMK.

3.3. Porušenie Stanov SZMK, Organizačného štatútu a vnútorných predpisov sa riešia v súlade s týmito Stanovami.

3.4. Sporné prípady rieši predstavenstvo SZMK prostredníctvom odborných komisií na to zriadených, ako aj prostredníctvom Revíznej komisie SZMK.

ČASŤ II.

Článok 4. – Členstvo v SZMK

4.1. Členom SZMK môže byť právnická osoba združujúca hráčov mariášu v jednotlivých regiónoch a je registrovaná na MV SR. Právnická osoba žiadajúca o členstvo v SZMK musí preukázať 30 štartov svojich členov v predchádzajúcom ročníku turnajov SEM.

4.2. Členovia SZMK sú povinní zaplatiť členský príspevok, ročný organizačný poplatok a poplatok za každého účastníka turnaja Slovenskej extraligy v mariáši vo výške, ktorý určí Rada MK.

4.3. Členom SZMK môže byť aj fyzická osoba. Sú nimi spravidla osoby, ktoré sa obzvlášť zaslúžili o rozvoj a propagáciu kartovej hry mariáš. Týmto osobám vzniká na základe súhlasu VZ SZMK tzv. čestné členstvo. Neplatia žiadne poplatky.

ČASŤ III.

Článok 5. – Práva a povinnosti členov SZMK

5.1. Základnou povinnosťou členov je zaplatiť členský príspevok a organizačné ročné príspevky počas členstva, ktoré určí Rada mariášových klubov.

5.2. Členovia sú povinní dodržiavať Stanovy SZMK, Organizačný štatút, vnútorné predpisy, rozhodnutia predstavenstva a všeobecné záväzné právne predpisy SR.

5.3. Člen SZMK je povinný dodržiavať a uplatňovať jednotné pravidlá kartovej hry mariáš na turnajoch a súťažiach, tak regionálnych, ako aj celorepublikových.

5.4. Členovia majú právo účasti na všetkých podujatiach organizovaných SZMK v SR a prípadne reprezentovať túto hru v zahraničí (turnaje, súťaže, semináre).

5.5. Členovia majú právo vyslať svojich zástupcov na zasadnutia orgánov SZMK. Štatutárnym zástupcom klubov toto právo vyplýva z ich postavenia v kluboch.

5.6. Členovia registrovaní na MV SR majú právo kandidovať svojich zástupcov do orgánov SZMK.

5.7. Členstvo v SZMK oprávňuje k využívaniu služieb, ktoré poskytuje SZMK vrátane odborného a právneho poradenstva.

5.8. Člen hociktorého klubu registrovaného na MV SR má právo odvolania sa v prípade poškodenia svojich záujmov a práv až k Valnému zhromaždeniu SZMK.

5.9. Členovia SZMK so štatútom Čestného členstva majú právo byť prizvaní k rokovaniam orgánov SZMK, ale nemajú právo hlasovať.

5.10. Čestní členovia SZMK podporujú záujmy SZMK a jeho členov a podľa svojich možností a schopností napomáhajú rozvoju a propagácii kartovej hry mariáš.

ČASŤ IV.

Článok 6. – Orgány SZMK a ich štruktúra

6.1. Štruktúra orgánov SZMK :

a) Valné zhromaždenie (VZ).

b) Rada mariášových klubov (RMK).

c) Predstavenstvo.

d) Revízna komisia (RK).

e) Odborné komisie.

6.2. Valné zhromaždenie tvoria poverení zástupcovia všetkých členov združených v SZMK registrovaní MV SR, po dvoch zástupcoch z každého registrovaného mariášového klubu. Pri hlasovaní majú registrovaní členovia právo hlasovať, čestní členovia nemajú právo hlasovať.

6.3. VZ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach SZMK ako sú : Stanovy, voľba orgánov SZMK, schválenie tvorby a čerpania rozpočtu, zásady hospodárenia, schválenie vzniku a zániku SZMK, ako aj ďalšie úlohy, ktoré odsúhlasí VZ.

6.4. Radu mariášových klubov tvoria zástupcovia všetkých členov združených v SZMK, po jednom zástupcovi z každého registrovaného mariášového klubu. Nového člena Rady MK potvrdzuje Valné zhromaždenie SZMK.

6.5. Predsedom Rady MK je prezident SZMK. V jeho neprítomnosti na zasadnutí Rady MK ho zastupuje v plnom rozsahu jeho kompetencií viceprezident SZMK.

6.6. Na schválenie uznesenia VZ je potrebná nadpolovičná účasť registrovaných členov a nadpolovičná väčšina z prítomných členov s právom hlasovať za navrhované uznesenie.

6.7. Na schválenie uznesenia Predstavenstva a Rady MK je potrebná 50% účasť členov a nadpolovičná väčšina prítomných členov musí hlasovať za navrhované uznesenie. V prípade rovnosti hlasov, má  prezident právo rozhodnúť.

6.8. Predstavenstvo SZMK je volené VZ a tvorí ho prezident, viceprezident a traja členovia zastupujúci regióny Východ, Stred a Západ. Predstavenstvo SZMK zodpovedá za celkovú organizáciu činnosti SZMK. Spôsob volieb orgánov SZMK stanoví volebný poriadok VZ.

6.9. Revíznu komisiu volí VZ a je 3-členná. Predseda RK musí byť z iného regiónu ako prezident a viceprezident. Do Revíznej komisie môžu byť volení iba registrovaní členovia SZMK.

6.10. Funkčné obdobie volených funkcionárov SZMK je štyri roky.

6.11. Odborné komisie SZMK zriaďuje Predstavenstvo pre potreby riešenia aktuálnych odborných problémov SZMK a jeho členov.

Článok 7. – Práva a povinnosti orgánov SZMK

7.1. Valné zhromaždenie

a) Zasadá najmenej 1x za štyri roky, alebo  ak o to požiada najmenej 50% registrovaných členov SZMK.

b) Rozhoduje o vzniku a zániku členstva SZMK.

c) Schvaľuje Stanovy SZMK, jeho doplnky a zmeny, Organizačný štatút a vnútorne predpisy zásadného charakteru.

d) Volí prezidenta SZMK, viceprezidenta a troch členov Predstavenstva SZMK, predsedu a dvoch členov Revíznej komisie SZMK.

e) Môže odvolať členov Rady MK, prezidenta SZMK, viceprezidenta SZMK, členov Predstavenstva SZMK, predsedu Revíznej komisie SZMK, členov Revíznej komisie SZMK.

f) Schvaľuje správu Revíznej komisie.

g) Rieši ďalšie otázky nastolené VZ.

h) Rozhoduje o zániku SZMK a o spôsobe likvidácie majetkového zostatku.

i) Prostredníctvom Predstavenstva realizuje zmeny v záznamoch v registri MV SR .

7.2. Rada mariášových klubov

a) Rada MK je najvyšším orgánom SZMK medzi Valnými zhromaždeniami.

b) Predkladá VZ SZMK správy o svojej činnosti za uplynulé funkčné obdobie.

c) Zasadá podľa potreby najmenej 1x ročne a ak najmenej 50% členov Rady MK o zasadnutie požiada.

d) Schvaľuje rozpočet na hospodársky rok a správu o hospodárení za hospodársky rok. Za hospodársky rok sa rozumie obdobie od 1.12. do 30.11. kalendárneho roka.

e) Schvaľuje pre turnaje SZMK: Pravidlá kartovej hry volený mariáš, Hrací systém, Disciplinárny poriadok, Registračný a prestupový poriadok, Klasifikačný poriadok a výkonnostné triedy, Povinnosti organizátora, ceny pre turnaje v Slovenskej extralige.

f) Ak je nevyhnutne potrebné pre činnosť orgánov SZMK môže dočasne až do najbližšieho zasadnutia VZ schváliť:

– vznik a zánik členstva v SZMK

– zmeny a doplnky v Stanovách a v ostatných vnútorných predpisoch SZMK.

g) Plní ďalšie úlohy určené VZ.

7.3. Predstavenstvo SZMK

 

a) Výkonným orgánom SZMK je Predstavenstvo.

b) Zvoláva zasadnutia VZ a RMK a predkladá správu o svojej činnosti a o hospodárení za uplynulé obdobie.

c) Koordinuje a zosúlaďuje činnosť regionálnych klubov združených v SZMK.

d) Predstavenstvo SZMK schvaľuje zmenu sídla SZMK po každej personálnej zmene vo funkcií Prezidenta SZMK. Sídlom je spravidla adresa trvalého pobytu Prezidenta SZMK..

e) Schvaľuje ročný kalendár celorepublikových turnajov a súťaží.

f) Schvaľuje súpisku reprezentačných družstiev, celoslovenský rebríček jednotlivcov a MK.

g) Konkretizuje a plní úlohy vyplývajúce z programu SZMK.

h) Podľa potreby vytvára odborné komisie a určuje im predmet činnosti.

i) Menuje generálneho sekretára SZMK.

j) Predstavenstvo zasadá najmenej 1x za 3 mesiace.

k) Plní ďalšie úlohy určené VZ a Radou MK.

l) V mimoriadnych prípadoch môže v súčinnosti so súťažnou komisiou SZMK urobiť zmenu, doplnenie Pravidiel a Hracieho systému Slovenskej extraligy v mariáši.

7.4. Prezident SZMK

a) Reprezentuje SZMK navonok. Je z titulu svojej funkcie štatutárnym zástupcom SZMK oprávneným vystupovať v jeho mene a prijímať rozhodnutia, ktoré však musí v zásadnych veciach potvrdiť Predstavenstvo SZMK. (Zásadné veci – zmluvy, dohody, hospodárenie s finančnými prostriedkami, služobné cesty, personálne otázky u nevolených funkcií, organizácia mariášových súťaží a pod.)

b) Zvoláva zasadnutia Predstavenstva SZMK najmenej 1x za 3 mesiace.

c) Zodpovedá za organizáciu činnosti Predstavenstva SZMK.

d) Je zároveň predsedom Rady MK SZMK.

 

7.5. Viceprezident SZMK

a) V rozsahu poverenia prezidentom alebo Predstavenstvom SZMK zastupuje v dobe neprítomnosti prezidenta SZMK.

b) V mimoriadnych prípadoch v plnom rozsahu zastupuje prezidenta SZMK, ale len do najbližšieho VZ. (Mimoriadne prípady sú napr.: abdikácia, úmrtie a pod.)

 

7.6. Generálny sekretár SZMK (nevolená funkcia – nie je členom orgánov SZMK)

a) Vykonáva administratívne činnosti spojené s organizovaním akcií a podujatí SZMK. Zabezpečuje informatívny servis pre potreby členov SZMK.

b) Eviduje hmotný a nehmotný majetok SZMK a zabezpečuje jeho aktualizáciu, ako aj zmeny vo vlastníckych vzťahoch k majetku SZMK.

c) Vedie účtovnú evidenciu SZMK a s tým súvisiace operácie. Zároveň vykonáva aj funkciu pokladníka SZMK.

7.7. Revízna komisia

a) Kontroluje dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom SZMK.

b) Kontroluje dodržiavanie ustanovení Stanov, Organizačného štatútu, vnútorných predpisov, uznesení Rady MK a Predstavenstva, zákonných noriem a predpisov SR uplatňovaných v činnosti SZMK.

c) Predseda RK má právo zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu SZMK.

ČASŤ V.

Článok 8. – Hospodárenie SZMK

8.1. Zdroje hospodárenia tvoria :

a) Členské príspevky a udržiavacie poplatky.

b) Výnosy z majetku SZMK.

c) Prenájom plôch na umiestnenie reklamy.

d) Dary a dotácie sponzorov.

e) Úroky z deponovaných vkladov.

8.2. Hospodárenie s  finančnými prostriedkami sa uskutočňuje v  súlade s  prijatými zásadami  o hospodarení schválenými VZ.

8.3. Prezident SZMK je oprávnený disponovať pre potreby SZMK sumou max. 5 000,- € vrátane. Výdavky v rozpäti 5 000 – 10 000 € môže schváliť Predstavenstvo SZMK. Na disponovanie s vyššou sumou je potrebný súhlas RMK.

Článok 9. – Ukončenie členstva v SZMK

9.1. Členstvo v SZMK je upravené Stanovami SZMK. Členstvo zaniká písomným prehlásením o ukončení členstva v SZMK. Výpovedná lehota je v týchto prípadoch okamžitá a platí od dňa doručenia prehlásenia o zrušení členstva.

9.2. Nezaplatenie ročného členského príspevku do konca 2. mesiaca kalendárneho roku má za následok ukončenie členstva SZMK.

9.3. Ak činnosť mariášového klubu, jeho funkcionárov alebo členov poškodzuje ciele a záujmy SZMK, môže Rada MK pozastaviť alebo ukončiť jeho členstvo v SZMK. O tom, či takéto konanie nastalo, rozhoduje Rada MK. Proti takémuto rozhodnutiu sa môže MK odvolať k Valnému zhromaždeniu. Odvolanie nemá odkladný účinok.

9.4. Ak mariášový klub nemá minimálne 60 štartov svojich členov v predchádzajúcom ročníku turnajov SEM, členstvo mariášovému klubu je ukončené.

Článok 10. – Zrušenie a zánik SZMK

10.1. SZMK sa zrušuje rozhodnutím VZ.

10.2. SZMK zaniká dňom výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií na MV SR .

10.3. Ak sa po zrušení SZMK neprevádza jeho majetok na právneho zástupcu, vykoná sa jeho likvidácia a majetkový zostatok sa rozdelí medzi členov v pomere k nimi vnesenému vkladu, resp. rovnakým dielom alebo podľa rozhodnutia VZ.

10.4. VZ SZMK pri zrušení menuje likvidátora, ktorý vykoná majetkoprávne vyrovnanie a ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní MV SR .

Článok 11. – Právna subjektivita

11.1. SZMK je právnickou osobou a má právnu subjektivitu. Jeho štatutárnym zástupcom je prezident SZMK. SZMK je registrovaný v registri MV SR .

ČASŤ VI.

Článok 12. – Záverečné ustanovenie

12.1. Výklad týchto Stanov vykonáva právoplatne len Predstavenstvo SZMK a je záväzný pre všetkých členov zväzu.

12.2. Prípady neriešené týmito Stanovami sa konzultujú s Predstavenstvom SZMK a riadia sa všeobecne záväznými právnymi normami platnými v SR.

12.3. Všetky zmeny a doplnky k týmto Stanovám je možné robiť len písomnou formou po ich odsúhlasení VZ. V dobe medzi zasadnutiami VZ má takéto oprávnenie len Rada MK, musí ich však potvrdiť najbližšie VZ ( resp. zmenu stanov môže schváliť aj Predstavenstvo SZMK, ale len v časti zmeny sídla SZMK).

Článok 13. – Schválenie Stanov SZMK

13.1. Prvé Stanovy SZMK boli schválené na riadnom zasadnutí  VZ SZMK, ktoré sa konalo dňa 17.apríla 1998 v Martine.

13.2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na MV  SR .

13.3. Zmeny a doplnky boli schválené na VZ SZMK 20.apríla 2001 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

13.4. Zmeny a doplnky boli schválené na VZ SZMK 16.apríla 2004 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

13.5. Zmeny a doplnky boli schválené na VZ SZMK 21.mája 2010 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

13.6. Zmeny a doplnky boli schválené na VZ SZMK 8.decembra 2012 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

13.7. Zmeny a doplnky boli schválené na zasadnutí Rady MK dňa 6.decembra 2013 a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

13.8. Zmeny a doplnky boli schválené na zasadnutí VZ SZMK dňa 13.decembra 2014 v Mengusovciach a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

13.9. Zmeny a doplnky boli schválené na mimoriadnom zasadnutí Rady MK dňa 28. januára 2023 v Trenčíne a týmto dňom nadobúdajú platnosť.

 

Bratislava 1.februára 2023

Za správnosť: Ing. Roman Vavrík, prezident SZMK

Prejsť na začiatok