Disciplinárny poriadok

DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZMK

Tento Disciplinárny poriadok bol vydaný Slovenským zväzom mariášových klubov (ďalej len SZMK) v záujme riadneho a objektívneho priebehu turnajov, ako aj ich športovej a spoločenskej úrovne. Je záväzný pre usporiadateľov a účastníkov turnajov poriadaných SZMK.

Článok 1.

Účel disciplinárneho poriadku

Účelom disciplinárneho konania je presné, objektívne objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych priestupkov jednotlivcov a MK. Disciplinárne orgány sú povinné dbať najmä na to, aby uložené tresty plnili aj výchovnú i preventívnu úlohu.

Článok 2.

Pôsobnosť disciplinárneho poriadku

1) Podľa tohto disciplinárneho poriadku (ďalej len DP) sa prejednávajú :

a) disciplinárne previnenia účastníkov súťaží a turnajov organizovaných SZMK

b) všetky previnenia súvisiace s prípravou a organizáciou mariášových súťaží a turnajov organizovaných SZMK

c) porušenia pravidiel, hracieho systému mariášu, povinnosti organizátora turnaja a nariadení SZMK

d) previnenia pri reprezentácii SZMK na Slovensku a v zahraničí.

2) Sankcie uložené podľa tohto DP majú platnosť pre všetky súťaže a turnaje organizované SZMK na turnajoch voleného mariášu.

3) Podľa tohoto DP sa prejednávajú aj previnenia jednotlivca, ktorý nie je členom niektorého mariášového klubu SZMK a dopustil sa priestupku počas súťaže resp. turnaja alebo po ňom v priamej súvislosti s ním.

Článok 3.

Disciplinárne previnenia

1) V disciplinárnom konaní SZMK sa prejednávajú previnenia jednotlivcov a mariášových klubov (ďalej len MK), ktoré súvisia s:

a) porušovaním platných poriadkov, smerníc a nariadení SZMK

b) účasťou v súťažiach a turnajoch organizovaných SZMK

c) iným konaním znevažujúcim meno SZMK.

2) Hlavné disciplinárne previnenia:

a) podpísanie čistého – prázdneho alebo neúplne vypísaného súťažného lístka

b) nerešpektovanie stanov a ďalších predpisov SZMK

c) odmietnutie platby po hre

d) fajčenie a pitie alkoholických nápojov počas hracej doby turnaja

e) zjavné opilstvo pred začiatkom hry, turnaja

f) hrubé slovné napadnutie a iné nevhodné výroky na adresu hráčov, JURY, organizátorov turnaja

g) fyzické napadnutie alebo vyhrážky smerujúce k takémuto konaniu

h) manipulácia so súťažným lístkom

i) odmietnutie podpísania správne vyplneného súťažného lístka po odohraní kola

j) nerešpektovanie výroku rozhodcov

k) nedokončenie – nedohranie turnaja.

Článok 4.

Disciplinárne tresty

1) V disciplinárnom konaní je možné jednotlivcom a MK ukladať tieto tresty:

a) napomenutie

b) peňažnú pokutu

c) zastavenie súťažnej činnosti

d) vylúčenie zo súťaží a turnajov.

Článok 5.

Napomenutie

Napomenutie je najnižším trestom ukladaným jednotlivcom i MK. Ukladá sa v prípade menej závažných či zriedkavých previnení. Jednotlivcovi i MK je možné uložiť napomenutie maximálne jedenkrát v súťažnom ročníku.

Článok 6.

Peňažná pokuta

1) Jednotlivcovi alebo MK je možné uložiť peňažnú pokutu, ktorú určí disciplinárna komisia (ďalej iba DK) SZMK. Pri porušení POVINNOSTI ORGANIZÁTORA TURNAJA sa určí finančná pokuta podľa tabuľky hodnotenia turnaja.

2) Ak je disciplinárne rozhodnutie právoplatné, uloženú pokutu musí previnilec resp. MK uhradiť v stanovenej lehote.

3) Uloženú pokutu musí previnilec resp. MK uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa, kedy mu bolo rozhodnutie oznámené alebo doručené. Pri úhrade pokuty musí byť ako odosielateľ uvedený vždy ten jednotlivec alebo MK, ktorému bola pokuta uložená. Ak nebude stanovená lehota na úhradu pokuty dodržaná, prijme DK ďalšie potrebné opatrenia podľa tohto DP.

Článok 7.

Zastavenie súťažnej činnosti

1) Trest zastavenia súťažnej činnosti je možné jednotlivcovi i MK uložiť najdlhšie na 3  kalendárne roky.

2) Pri uložení trestu zastavenia súťažnej činnosti nemôže jednotlivec štartovať na žiadnej oficiálnej súťaži alebo turnaji poriadanom SZMK.

3) Ak sa dopustí jednotlivec alebo MK v priebehu trestu ďalšieho previnenia bude mu uložený nový – ďalší trest.

4) Výkon trestu zastavenia súťažnej činnosti jednotlivcovi alebo MK, ak nie je dlhší ako 6 mesiacov, môže byť podmienečne odložený na skúšobné obdobie v trvaní jeden až tri roky. K podmienečnému odloženiu trestu možno pristúpiť len vtedy, ak okolnosti prípadu odôvodňujú záver, že podmienečný trest splní svoj účel. Ak sa však potrestaný jednotlivec alebo klub v skúšobnom období znova previní tak, že sa mu za nové previnenie uloží iný trest ako napomenutie, vykoná súčasne i podmienečne odložený trest.

5) Pri podvodnom konaní hráča sa MK odrátajú získané body hráča MK z celého ročníka SEM.

Článok 8.

Disciplinárne orgány

1) Disciplinárnym orgánom v súťažiach a turnajoch poriadaných SZMK je disciplinárna komisia, ktorú ustanovuje PREDSTAVENSTVO SZMK zo zástupcov jednotlivých regiónov MK SZMK. DK vykonáva svoju činnosť v rámci svojich právomocí a svojej pôsobnosti.

2) Do právomoci a pôsobnosti DK patria previnenia jednotlivcov a MK pôsobiacich v súťažiach a turnajoch poriadaných SZMK vo volenom mariáši.

Článok 9.

Začatie disciplinárneho konania

1) DK začne disciplinárne konanie vtedy, ak sú na to oprávnené dôvody. Podnetom na začatie disciplinárneho konania je hlavne :

a) písomná správa delegáta turnaja

b) písomná sťažnosť hráča registrovaného na turnaji

c) podnet podaný jednotlivcom, MK, ktorý je členom SZMK (podnet môže podať aj neregistrovaný hráč na turnaji).

2) O podnetoch na začatie disciplinárneho konania rozhoduje DK bez zbytočných odkladov. DK môže ešte pred rozhodnutím o previnení prijať primerané predbežné opatrenia ( podľa čl. 13 tohto DP ) .

3) Disciplinárne konanie nemožno začať, ak od zistenia previnenia uplynulo obdobie 6 kalendárnych mesiacov. V mimoriadnych prípadoch (napr.: ovplyvnenie poradia v súťaži jednotlivcov resp. MK) je možné disciplinárne konanie začať do jedného kalendárneho roka.

4) Pri podvodných previneniach neexistuje premlčacia doba.

Článok 10.

Poplatky za disciplinárne konanie

1) Za prejednanie každého disciplinárneho previnenia je povinnosťou uhradiť poplatok za disciplinárne konanie.

2) Výška poplatku sa stanovuje nasledovne:

a) za prejednanie previnenia jednotlivca 7 €

b) za prejednanie previnenia MK 20 €.

3) Bez zaplatenia poplatku nie je povinná DK previnenie prejednať. Do prejednania priestupku má previnilec zastavenú súťažnú činnosť.

Článok 11.

Priebeh disciplinárneho konania

1) DK postupuje v disciplinárnom konaní čo najrýchlejšie, s cieľom presného objasnenia prípadu. Pre riadne objasnenie okolností previnenia je možné prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si písomné dokumenty a správu delegáta turnaja, či iné dôkazové materiály.

2) Úhrada nákladov prizvaných svedkov sa hradí z prostriedkov SZMK. V prípade preukázania priestupku či uloženia trestu v rámci DK musí náklady uhradiť previnilec.

3) Previnilec sa môže zúčastniť na odvolacom disciplinárnom konaní alebo sa môže písomne vyjadriť k svojmu previneniu. V prípade predvolania na DK je previnilec, MK povinný zúčastniť sa na disciplinárnom konaní.

4) Ak bol previnilec vylúčený rozhodcom zo súťaže alebo turnaja v jeho priebehu alebo bolo delegátom uvedené, že mal byť vylúčený a bude to uvedené v zápise delegáta, musí byť previnilec, MK vyrozumený o tom, že sa jeho previnenie bude prejednávať na najbližšom zasadaní DK. Ak príde previnilec na zasadnutie DK, ktorá nemôže z akýchkoľvek dôvodov prípad prejednať, cestovné výdavky sa mu hradia z prostriedkov SZMK.

5) MK, ktorého je previnilec členom, môže na DK zaslať svoje stanovisko k previneniu. Ak to vyžaduje povaha previnenia, prizve DK na jeho prejednanie zodpovedných funkcionárov klubu. Ak nemôže DK previnenie prejednať z objektívnych dôvodov, hradí cestovné výdavky prizvaným z prostriedkov SZMK.

Článok 12.

Zastavenie súťažnej činnosti v priebehu disciplinárneho konania

Previnilec má okamžite zastavenú činnosť až do vyriešenia prípadu a rozhodnutia DK, ak bol vylúčený zo súťaže alebo turnaja v jeho priebehu alebo ak bolo delegátom uvedené, že mal byť vylúčený a táto skutočnosť je uvedená v zápise delegáta. DK musí oboznámiť previnilca a MK o ďalšom riešení prípadu do 15 dní od ukončenia turnaja.

Článok 13.

Záver disciplinárneho konania

1) Rozhodnutie DK o potrestaní musí obsahovať:

a) presný druh a výšku trestu

b) charakteristiku previnenia a dôvody, za ktoré bol trest uložený

c) poučenie o možnosti podať odvolanie.

2) Účinnosť disciplinárnych trestov sa začína dňom nasledujúcim po rozhodnutí DK o uložení trestu. Ak bola previnilcovi zastavená súťažná činnosť pred začatím disciplinárneho konania (článok 13), začína sa účinnosť trestu dňom zastavenia činnosti.

3) Z rokovania DK sa vyhotovuje zápis, ktorý musí obsahovať všetky podstatné údaje o priebehu a záveroch disciplinárneho konania. Zápis podpisuje predseda DK a minimálne jeden člen DK.

4) Svoje rozhodnutie oznámi DK previnilcovi písomne prostredníctvom MK, ktorého je previnilec členom. Ak previnilec nie je členom žiadneho MK SZMK bude oboznámený o rozhodnutí DK písomne.

5) Evidenciu všetkých trestov vykonáva generálny sekretár SZMK. Aktuálna evidencia platných trestov musí byť verejne dostupná na webovej stránke SZMK.

6) MK sú povinné viesť vlastnú evidenciu potrestaných členov a zodpovedajú za to, že v období zastavenia činnosti v súťažiach a turnajoch poriadaných SZMK nenastúpia. V prípade neoprávneného štartu previnilca sa odrátajú body previnilcovi a všetky body MK na turnaji.

7) Po vykonaní najmenej polovice trestu zastavenia súťažnej činnosti na  turnajoch poriadaných SZMK je možné na základe žiadosti potrestaného zvyšok trestu odpustiť, prípadne podmienečne odložiť na skúšobné obdobie 6 mesiacov až jedného roka.

8) V prípade žiadosti o zmene, zmiernení trestu, po uplynutí polovice  o treste rozhoduje DK.

9) Po objasnení všetkých okolností previnenia rozhodne DK o uložení trestu podľa tohto DP. Disciplinárna Komisia je povinná zastaviť disciplinárne konanie v prípade, ak k previneniu nedošlo.

Článok 14.

Zásady ukladania disciplinárnych trestov

1) Ak rieši DK súčasne viac disciplinárnych previnení jednotlivca alebo MK môže uložiť súhrnný trest.

2) Pri ukladaní trestu považuje DK za poľahčujúce okolnosti najmä to, že previnilec :

a) prejavil úprimnú ľútosť

b) pred previnením nebol potrestaný

c) bol vyprovokovaný

d) uhradil dobrovoľne škodu, ktorú svojím činom spôsobil

e) sám oznámil previnenie, ktorého sa dopustil

f) účinne pomáhal pri objasňovaní svojho previnenia.

3) Pri ukladaní trestu považuje DK za priťažujúce okolnosti najmä to, že previnilec :

a) sa dopustil previnenia zákerným spôsobom

b) navádzal k previneniu inú osobu

c) sa dopustil viacerých previnení

d) sa dopustil previnenia i napriek tomu, že už bol v posledných 3 rokoch disciplinárne potrestaný

e) svojim konaním ovplyvnil regulárnosť súťaže alebo turnaja.

Článok 15.

Podanie odvolania

1) Proti rozhodnutiu DK môže potrestaný podať odvolanie.

2) O odvolaní rozhoduje PREDSTAVENSTVO SZMK.

3) Odvolanie podáva potrestaný na DK SZMK do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

4) Súčasťou odvolania je doklad o zaplatení odvolávacieho poplatku, ktorý je stanovený na 20 €.

5) Poplatok za odvolanie sa vráti, ak PREDSTAVENSTVO SZMK zruší rozhodnutie DK.

Článok 16.

Prejednanie odvolania a rozhodovanie v odvolacom konaní

1) Odvolanie musí obsahovať zdôvodnenie. Predstavenstvo SZMK prejedná odvolanie bez prieťahov, najneskôr do 15 dní od jeho podania. Predstavenstvo SZMK preskúma postup a rozhodnutie DK. Vychádza pritom z materiálov disciplinárneho konania, ktoré v prípade potreby doplní vlastným šetrením. Ten kto odvolanie podal, má právo zúčastniť sa na odvolacom konaní.

2) Odvolací orgán môže rozhodnutie DK SZMK :

a) zamietnuť, ak je podané neskoro alebo ho podá osoba, ktorá nie je na to oprávnená, ale aj vtedy, ak nie je predložený doklad o zaplatení odvolacieho poplatku

b) potvrdiť, ak dôjde k záveru, že rozhodnutie DK SZMK je odôvodnené a správne

c) zrušiť, ak dôjde k záveru, že nešlo o disciplinárne previnenie

d) zmeniť rozhodnutie.

3) Pri vyhotovení zápisu z  rokovania odvolávacieho orgánu a o oboznámení a doručení jeho rozhodnutia účastníkom konania platí ustanovenie článku 15, odstavec 4) a 5).

Článok 17.

Záverečné ustanovenia

1) K výkladu ustanovení tohto DP je oprávnené Predstavenstvo SZMK.

2) SEKCIA LICITOVANÉHO MARIÁŠU má vlastnú disciplinárnu komisiu, ktorá o priestupkoch informuje DK SZMK.

3) Tento disciplinárny poriadok bol schválený Radou Mariášových Klubov SZMK dňa 5.12. 2010 s účinnosťou od 1. 1. 2011.

Prejsť na začiatok