Klasifikačný poriadok

KLASIFIKAČNÝ PORIADOK PRE VOLENÝ MARIÁŠ

A. Základné ustanovenia

 1. VÝKONNOSTNÚ TRIEDU (VT) môže získať len registrovaný hráč v MK SZMK.
 2. Nové získané VT sa vystavujú k 1.1. následujúceho roku.
 3. VT sa udeľujú za výsledky z jedného ročníka SLOVENSKEJ EXTRALIGY V MARIÁŠI (ďalej iba SEM) a za víťaza v turnajoch SEM od roku 1999.
 4. VT je neobmedzená, neobhajuje sa.
 5. Udeľuje sa štvrtá, tretia, druhá, prvá a Majstrovská VT.

B. Výkonnostné triedy

  1. Štvrtú VT získava hráč, ktorý :
   • zúčastnil sa na minimum 50% turnajov v ročníku SEM
   • v minimálne 30% turnajov v ročníku SEM sa umiestnil do 150. miesta
  2. Tretiu VT získava hráč, ktorý :
   • zúčastnil sa na minimum 60% turnajov v ročníku SEM
   • v minimálne 30% turnajov v ročníku SEM sa umiestnil do 150. miesta
   • a umiestnil sa v ročníku SEM do 150. miesta v konečnej celoročnej tabuľke.
  3. Druhú VT získava hráč, ktorý :
   • zúčastnil sa na minimum 70% turnajov v ročníku SEM
   • v minimálne 40% turnajov v ročníku SEM sa umiestnil do 150. miesta
   • a umiestnil sa v ročníku SEM do 50. miesta v konečnej celoročnej tabuľke
   • alebo jedenkrát zvíťazil v turnaji SEM
  4. Prvú VT získava hráč, ktorý :
   • zúčastnil sa na minimum 80% turnajov v ročníku SEM
   • v minimálne 50% turnajov v ročníku SEM sa umiestnil do 150.miesta
   • a umiestnil sa v ročníku SEM do 20. miesta v konečnej celoročnej tabuľke.
   • alebo dvakrát zvíťazil v turnaji SEM

Prvá VT+

   označuje kandidátov na Majstrovskú VT, čiže hráčov ktorí získali 2x Prvú VT.
 • Majstrovskú VT získava hráč, ktorý :
  • v troch ročníkoch SEM splnil podmienky na udelenie Prvej VT, nemusí to byť za sebou.

Pozn.: keď pri % prepočte turnajov nevyjde celé číslo, zaokruhľuje sa na celé s tým, že napr.5,5 = 5 a 5,6 = 6. Keď je na hraničnom mieste viac hráčov s rovnakým bodovým ziskom a všetci spĺňajú podmienky, tak sa príslušná VT udelí všetkým.

C. Záverečné ustanovenia

 1. VT sa udeľujú za účelom hodnotenia hráčov.
 2. VT sa evidujú od vzniku SEM , čiže od roku 1999.
 3. Pri mene hráča sa vyznačuje rok, v ktorom bola VT dosiahnutá.
 4. Kompletný prehľad o VT je uverejnený na stránke www.semmarias.sk

Podľa dosiahnutých VT Predstavenstvo SZMK nominuje hráčov na výberové turnaje SZMK a aj nasadzujú sa hráči na turnajoch pokiaľ to hrací systém turnaja určuje.

Schválené RADOU MARIÁŠOVÝCH KLUBOV 4.12.2011 v Tatranskej Polianke a účinnosťou od 1.1.2012.

Prejsť na začiatok