Sankčný poriadok

SANKČNÝ PORIADOK

platný pre MARIÁŠOVÉ KLUBY a hráčov na turnajoch a súťažiach SZMK

Jednotlivci

 • Ak hráč podpíše prázdny alebo neúplne vypísaný súťažný lístok má zastavenú súťažnú činnosť na 1 nasledujúci turnaj SEM a zaplatí sankciu 10 €.
 • Pri udelení žltej karty musí hráč zaplatiť sankciu 10 €.
 • Pri udelení žltej karty (po napomenutí napr. za opakované používanie mobilu, zdržiavanie…) môže hráč zaplatiť sankciu 10 € a žltá karta mu bude anulovaná…
 • Za dve žlté karty na turnaji nasleduje automaticky červená karta – zastavenie súťažnej činnosti v aktuálnom turnaji. Hráč má zároveň zastavenú súťažnú činnosť až do vyriešenia prípadu DK SZMK.
 • Po tretej žltej karte počas 12 mesiacov udelenej jednotlivo na turnajoch SEM má hráč automaticky zastavenú súťažnú činnosť na 1 nasledujúci turnaj SEM a zaplatí sankciu 20 €.
 • Pri udelení červenej karty má hráč automaticky zastavenú súťažnú činnosť v aktuálnom turnaji a prípad prejednáva DK SZMK.
 • Žltá karta sa po zaplatení sankcie 20 € neprenáša do ďalšieho kalendárneho roka.
 • Pri nezaplatení sankcie do 15 dní má previnilec zastavenú súťažnú činnosť.

Mariášové kluby

 • Mariášovému klubu – usporiadateľovi turnaja SEM, ktorý neodovzdá ihneď po ukončení turnaja nominačné lístky MK, súťažné lístky a výsledkovú listinu delegátovi turnaja bude udelená pokuta 50 € .
 • V prípade, že obsluha PC zapíše opravovaný lístok, na ktorom nie je podpis člena JURY bude poriadajúci MK potrestaný sankciou 50 €.

Poplatky za disciplinárne konanie a iné peňažné sankcie

 • Za prejednanie každého disciplinárneho priestupku je povinnosťou uhradiť poplatok za disciplinárne konanie (jednotlivec 20 €, MK 20 €).
 • Za prejednanie každého odvolania je povinnosťou uhradiť poplatok 20 €.
 • Za podanie protestu alebo za opravu nesprávne vypísaného súťažného lístka počas turnaja SEM je poplatok 20 €. Pri uznaní protestu sa vklad vracia. Bez zaplatenia poplatku nie je možné tieto úkony vykonať.

Každá uložená sankcia musí byť uhradená do 15 dní odo dňa, kedy bolo rozhodnutie oznámené alebo doručené. Bez zaplatenia poplatku nie je povinná DK SZMK priestupok prejednať. V prípade nezaplatenia poplatku resp. sankcie jednotlivcom alebo MK má za následok ďalšie disciplinárne pokračovanie. Jednotlivec i MK ma zastavenú súťažnú činnosť  až do právoplatného rozhodnutia prípadu.

Tento Sankčný poriadok bol schválený RADOU MK dňa 29.12.2023 s účinnosťou od 1.1.2024.

Prejsť na začiatok